Lista e vendeve me apostilim

Shqipëria është anëtare e Konventës së Hagës “Për heqjen e detyrimit të legalizimit të dokumenteve zyrtare të huaja” të 5 tetorit 1961, që do të thotë se dokumentet shqiptare që do të përdoren në vendet anëtare të së njëjtës Konventë, si dhe anasjelltas, nuk do të legalizohen nga përfaqësitë diplomatike e konsullore. Për më shumë: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37

Në bazë të kësaj Konvente, dokumentet pajisen me një vulë Apostille nga autoriteti kompetent i vendit ku janë lëshuar dhe më pas mund të përdoren direkt në institucionin përkatës (Gjendje civile, gjykatë, institucion arsimor, etj.) të vendit pritës.

Autoritetet përgjegjëse për apostilimin e dokumenteve gjenden në adresën:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Bashkëlidhur:

Lista e vendeve, për të cilat kërkohet apostilimi i dokumenteve gjendet këtu:

Go Top