SHKO

1. APLIKIM PËR ASISTENCË

APLIKIM PËR ASISTENCË TË PËRGJITHSHME    

Përshkrimi

– Ruajtja e interesave të shtetasve shqiptarë, persona fizikë dhe juridik, në territorin e shtetit të vendqëndrimit, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e atij shteti;

– Ruajtja të interesave të të miturve dhe të të paaftëve, shtetas shqiptarë, sidomos kur për ta kërkohet vendosja e një kujdestarie, në përputhje me ligjet,rregulloret e shtetit pritës dhe aktet ndërkombëtare në fuqi;

– Rekomandimi i avokatëve dhe përkthyesve të liçensuar kur shtetasi shqiptar ka nevojë ;

– Sqarimi i shtetasve shqiptarë për zgjidhjen e problemeve të ndryshme që i dalin bazuar në legjislacionin e vendit.

Dokumentacioni i nevojshëm

1) Dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti biometrike)

2) Dokumenta të tjera (që i vijnë në ndihmë çështjes)

Hapat e procedurës

Aplikohet Online tek sistemi nga qytetari

Qytetari merr përgjigje me email ose telefon

Tarifa e

shërbimit

Falas

Afatet e përgjigjes

Në varësi të rrethanave

Shënime

-Përfaqësitë konsullore mbajnë një listë të avokatëve dhe përkthyesve të liçensuar në juridiksionin që mbulojnë.

-Konsujt duhet të kenë informacionin e nevojshëm mbi legjislacionit vendas për t’i udhëzuar shtetasit tanë për probleme të ndryshme.

 

Aplikim

VAZHDO APLIKIMIN Kliko ketu

PërshkrimiDhënia e ndihmës për shtetasit shqiptarë që kanë humbur kontaktet me të afërmit e tyre dhe gjenden në situatë të vështirë.
Dokumentacioni i nevojshëm

1) Një dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike
2) Dokument identiteti për shtetasin e humbur, nëse disponohet

3) Dokumente të tjera (që i vijnë në ndihmë çështjes)

Hapat
e procedurës
Aplikohet Online tek sistemi nga qytetari
Qytetari merr përgjigje me email ose telefon
Tarifa e
shërbimit
Falas
Afatet e përgjigjesNë varësi të rrethanave
ShënimePërfaqësia ndërpret komunikimin me familjarët për t’u interesuar, nëse bëhet e qartë se kjo është në kundërshtim me dëshirën e personit në vështirësi.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
PërshkrimiDhënia e ndihmës për shtetasit shqiptarë të ndaluar ose të burgosur dhe ndërmjetësimi me autoritetet e vendit pritës.
Dokumentacioni i nevojshëm1) Një dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike
 2) Dokument identiteti për shtetasin e ndaluar ose të burgosur, nëse disponohet
 3) Dokumente të tjera (që i vijnë në ndihmë çështjes)
HapatAplikohet Online tek sistemi nga qytetari
e procedurësQytetari merr përgjigje me email ose telefon
Tarifa e shërbimitFalas
Afatet e përgjigjesNë varësi të rrethanave
ShënimePërfaqësia nuk mund të interesohet, nëse shtetasi i ndaluar dhe i burgosur nuk e dëshiron këtë. Përfaqësia ndërpret komunikimin me familjarët për t’u interesuar, nëse vetë shtetasi ka kërkuar ndërprerjen e njoftimeve.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KËTU

2.APLIKIM PËR FITIMIN, RIFITIMIN DHE LËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

PërshkrimiFitimi i shtetësisë me dhënie për persona me origjinë shqiptare
Dokumentacioni i nevojshëm

1) Kërkesa e shtetasit (të huaj) drejtuar Presidentit të Republikës;
2) Formulari i kërkesës për njohjen e shtetësisë për personin me origjinë shqiptare (tip B);

3) Fotokopje të dokumentit të identifikimit;

4) Certifikatë lindje;

5) Certifikatë familjare;

6) Dëshmi penaliteti e legalizuar ose e pajisur me vulë apostille dhe e përkthyer;

7) Dokumentacioni mbështetës që vërteton se është pasardhës në vijë të drejtë nga një shtetas shqiptar (deri në tre shkallë) dhe se i paralinduri dhe aplikuesi nuk kanë hequr dorë nga zotërimi i shtetësisë shqiptare

8) Mandat pagesa

Hapat
e procedurës

1)Aplikimi online

 2)Verifikimi online nga Konsulli

3)Komunikimi i Konsullit me qytetarin për t’u paraqitur në Përfaqësi

4)Paraqitja e dokumentacionit origjinal, personalisht nga aplikuesi

5)Fillimi i shqyrtimit të praktikës nga autoritetet kompetente (Ministria e Punëve të Brendshme, Presidenca)

6)Njoftimi i qytetarit nga Konsulli në përfundim të mbylljes së praktikës dhe dhënies së vendimit nga autoritetet kompetente.

Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes3 muaj
RregullatTë gjitha dokumentet e lëshuara në Republikën e Shqipërisë pranohen kur janë nënshkruar nga titullari i institucionit, që i lëshon ato. Nuk ka nevojë për vulë apostile apo legalizimi në MEPJ Tiranë.
Për aplikuesit e martuar, në dokumentet e lëshuara nga zyrat e gjykatës, prokurorisë, përmbarimit, njësisë administrative dhe ato të gjendjes gjyqësore, duhet të figurojnë të dy mbiemrat, nëse aplikuesi/ja e ka marrë edhe mbiemrin e bashkëshortit/es.
Aplikimet për shtetësinë shqiptare janë individuale, veç atyre të shtetasve minorenë, për të cilët shprehen prindërit e tyre.
Të gjitha dokumentet që përmenden më sipër, pranohen kur janë origjinale (përveç atyre që janë përcaktuar fotokopje), të legalizuara, secili më vete sipas legjislacionit në fuqi.
Pranohen dokumente të lëshuara, jo më shumë se tre muajt e fundit, nga data e aplikimit.
Dokumenti i premtimit të shtetësisë tjetër, pranohet me afat kohor jo më shumë se dy vitet e fundit.
ShënimeAplikimet për dhënien e shtetësisë shqiptare janë individuale, veç atyre të shtetasve të mitur, për të cilët shprehen prindërit e tyre.
Aplikimet për fitimin e shtetësisë me natyralizim dorëzohen vetëm pranë Komisariateve të Policisë në Shqipëri.
Të gjitha dokumentet e lëshuara në Shqipëri apo në vende të tjera pranohen kur janë në harmoni të plotë me njëri tjetrin, pa gabime e korrigjime.
Të gjitha dokumentet sigurohen nga vetë të interesuarit.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU
PërshkrimiFitimi i shtetësisë me njohje për persona me origjinë shqiptare
Dokumentacioni i nevojshëm

1) Kërkesa e shtetasit (të huaj) drejtuar Ministrit të Punëve të Brendshme;
2) Formulari i kërkesës për njohjen e shtetësisë për personin me origjinë shqiptare (tip A);3) Fotokopje të dokumentit të identifikimit;

4) Certifikatë lindje;

5) Certifikatë familjare;

6) Dëshmi penaliteti e legalizuar ose e pajisur me vulë apostille dhe e përkthyer;

7) Dokumentacioni mbështetës që vërteton se është pasardhës në vijë të drejtë nga një shtetas shqiptar (deri në tre shkallë) dhe se i paralinduri dhe aplikuesi nuk kanë hequr dorë nga zotërimi i shtetësisë shqiptare

8) Mandat pagesa

Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga Konsulli
3)Komunikimi i Konsullit me qytetarin për t’u paraqitur në Përfaqësi
4)Paraqitja e dokumentacionit origjinal, personalisht nga aplikuesi
5)Fillimi i shqyrtimit të praktikës nga autoritetet kompetente (Ministria e Punëve të Brendshme, Presidenca)
6)Njoftimi i qytetarit nga Konsulli në përfundim të mbylljes së praktikës dhe dhënies së vendimit nga autoritetet kompetente.
Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes3 muaj
RregullatTë gjitha dokumentet e lëshuara në Republikën e Shqipërisë pranohen kur janë nënshkruar nga titullari i institucionit, që i lëshon ato. Nuk ka nevojë për vulë apostile apo legalizimi në MEPJ Tiranë.
Për aplikuesit e martuar, në dokumentet e lëshuara nga zyrat e gjykatës, prokurorisë, përmbarimit, njësisë administrative dhe ato të gjendjes gjyqësore, duhet të figurojnë të dy mbiemrat, nëse aplikuesi/ja e ka marrë edhe mbiemrin e bashkëshortit/es.
Aplikimet për shtetësinë shqiptare janë individuale, veç atyre të shtetasve minorenë, për të cilët shprehen prindërit e tyre.
Të gjitha dokumentet që përmenden më sipër, pranohen kur janë origjinale (përveç atyre që janë përcaktuar fotokopje), të legalizuara, secili më vete sipas legjislacionit në fuqi.
Pranohen dokumente të lëshuara, jo më shumë se tre muajt e fundit, nga data e aplikimit.
Dokumenti i premtimit të shtetësisë tjetër, pranohet me afat kohor jo më shumë se dy vitet e fundit.
ShënimeAplikimet për dhënien e shtetësisë shqiptare janë individuale, veç atyre të shtetasve të mitur, për të cilët shprehen prindërit e tyre.
Aplikimet për fitimin e shtetësisë me natyralizim dorëzohen vetëm pranë Komisariateve të Policisë në Shqipëri.
Të gjitha dokumentet e lëshuara në Shqipëri apo në vende të tjera pranohen kur janë në harmoni të plotë me njëri tjetrin, pa gabime e korrigjime.
Të gjitha dokumentet sigurohen nga vetë të interesuarit.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU
PërshkrimiRifitimi i shtetësisë nga personi që ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare për shkak të premtimit për fitimin e një shtetësie tjetër. Personi e rifiton shtetësinë shqiptare në qoftë se nuk ka fituar shtetësinë e premtuar.
Dokumentacioni i nevojshëm1) Kërkesa e të interesuarit drejtuar Presidentit të Republikës së Shqipërisë.
2) Çertifikata e lindjes;

 

3) Certifikata familjare;

4) Relacioni shpjegues dhe konfirmimi nga komisariati i policisë vendore dhe prefektura përkatëse lidhur me shtetësinë që kanë ose kanë pasur prindërit e çdo aplikuesi;

5) Deklarata noteriale e çdo aplikuesi madhor, ku deklarohet se nuk ka fituar shtetësi tjetër dhe se aktualisht është person pa shtetësi;

6) Vërtetimi i njësisë administrative përkatëse për çdo aplikues madhor;

7) Çertifikata e lindjes ose e vdekjes së prindërve të çdo aplikuesi;

8) Fotografia e aplikuesit (1 copë).

9) Mandat pagesa.

Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

 

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi

4)Paraqitja e dokumentacionit origjinal personalisht nga aplikuesi

5)Fillimi i shqyrtimit të praktikës nga autoritetet kompetente (MPB,Presidenca)

6)Njoftimi i konsullit tek qytetarit në përfundim të mbylljes së praktikës dhe dhënies së vendimit nga autoritetet kompetente

Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes3 muaj
RregullatTë gjitha dokumentet e lëshuara në Republikën e Shqipërisë pranohen kur janë nënshkruar nga titullari i institucionit, që i lëshon ato. Nuk ka nevojë për vulë apostile apo legalizimi në MEPJ Tiranë.
Për aplikuesit e martuar, në dokumentet e lëshuara nga zyrat e gjykatës, prokurorisë, përmbarimit, njësisë administrative dhe ato të gjendjes gjyqësore, duhet të figurojnë të dy mbiemrat, nëse aplikuesi/ja e ka marrë edhe mbiemrin e bashkëshortit/es.
Aplikimet për shtetësinë shqiptare janë individuale, veç atyre të shtetasve minorenë, për të cilët shprehen prindërit e tyre.
Të gjitha dokumentet që përmenden më sipër, pranohen kur janë origjinale (përveç atyre që janë përcaktuar fotokopje), të legalizuara, secili më vete sipas legjislacionit në fuqi.
Pranohen dokumente të lëshuara, jo më shumë se tre muajt e fundit, nga data e aplikimit.
Dokumenti i premtimit të shtetësisë tjetër, pranohet me afat kohor jo më shumë se dy vitet e fundit.
ShënimeAplikimet për rifitimin e shtetësisë shqiptare janë individuale, veç atyre të shtetasve të mitur, për të cilët shprehen prindërit e tyre.
Të gjitha dokumentet e lëshuara në Shqipëri apo në vende të tjera pranohen kur janë në harmoni të plotë me njëri tjetrin, pa gabime e korrigjime.
Të gjitha dokumentet sigurohen nga vetë të interesuarit.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Heqja dorë nga shtetësia shqiptare, në rast se është marrë një shtetësi tjetër ose është marrë premtimi për marrjen e një shtetësie tjetër.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Kërkesa e shtetasit shqiptar drejtuar Presidentit të Republikës së Shqipërisë 2) Premtimi nga autoriteti kompetent i shtetësisë tjetër ose dokument shtetësie origjinal, marrë në vendin përkatës 3) Certifikata e lindjes e aplikuesit 4) Dëshmi penaliteti 5) Vërtetim nga gjykata e rrethit 6) Vërtetim nga prokuroria 7) Vërtetim nga zyra e përmbarimit 8) Vërtetim nga kryetari i njësisë administrative që është banor i asaj njësie, në të cilën konfirmohet adresa e saktë 9) Certifikatë martese e aplikuesit, nëse është i martuar 10) Certifikatë e gjendjes familjare në shtetin ku banon 11) Deklarata noteriale e të dy prindërve, ku të shprehet pëlqimi i tyre për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare e fëmijëve të tyre të moshës së mitur 12) Dokumenti që vërteton vendbanimin e tij në shtetin premtues të shtetësisë tjetër 13) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi 4)Paraqitja e dokumentacionit origjinal personalisht nga aplikuesi 5)Fillimi i shqyrtimit të praktikës nga autoritetet kompetente (MPB,Presidenca) 6)Njoftimi i konsullit tek qytetarit në përfundim të mbylljes së praktikës dhe dhënies së vendimit nga autoritetet kompetente
Tarifa e shërbimit 30 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes 3 muaj
Rregullat Të gjitha dokumentet e lëshuara në Republikën e Shqipërisë pranohen kur janë nënshkruar nga titullari i institucionit, që i lëshon ato. Nuk ka nevojë për vule apostile apo legalizimi në MPJ Tiranë. Për aplikuesit e martuar, në dokumentet e lëshuara nga zyrat e gjykatës, prokurorisë, përmbarimit, njësisë administrative dhe ato të gjendjes gjyqësore, duhet të figurojnë të dy mbiemrat, në se aplikuesi/ja e ka marrë edhe mbiemrin e bashkëshortit/es. Aplikimet për shtetësinë shqiptare janë individuale, veç atyre të shtetasve minorenë, për të cilët shprehen prindërit e tyre. Të gjitha dokumentet që përmenden më sipër, pranohen kur janë origjinale (përveç atyre që janë përcaktuar fotokopje), të legalizuara, secili më vete sipas legjislacionit në fuqi. Pranohen dokumente të lëshuara, jo më shumë se tre muajt e fundit, nga data e aplikimit. Dokumenti i premtimit të shtetësisë tjetër, pranohet me afat kohor jo më shumë se dy vitet e fundit.
Shënime Aplikimet për lënien e shtetësisë shqiptare janë individuale, veç atyre të shtetasve të mitur, për të cilët shprehen prindërit e tyre. Të gjitha dokumentet e lëshuara në Shqipëri apo në vende të tjera pranohen kur janë në harmoni të plotë me njëri tjetrin, pa gabime e korrigjime. Të gjitha dokumentet sigurohen nga vetë të interesuarit.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU

3. APLIKIM PËR PASAPORTË DHE KARTË IDENTITETI

PërshkrimiPajisja e shtetasve shqiptarë me pasaportë biometrike dhe ID
Dokumentacioni i nevojshëm

Aplikon për herë të parë
Pajisja me kartë identiteti dhe pasaportë (për shtetasit mbi 16 vjeç).

(Lëshohet pasaportë dhe kartë identiteti, vlefshmëria 10 vjet)

– Pasaportë e modelit të vjetër
– Leje për drejtim automjeti, model elektronik (model i ri), nëse ka
– Dokument tjetër mbështetës i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës (nëse ka)

Pajisja me pasaportë biometrike (për shtetasit nën 16 vjeç)

(Lëshohet vetëm pasaportë, vlefshmëria 5 vjet)

– Çertifikatë familjare ose
– Çertifikatë lindje
– Pasaportë e modelit të vjetër (nëse ka)
– Dokument tjetër mbështetës i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës (nëse ka)

Ka skaduar pasaporta dhe karta e identitetit
Rinovimi kur ka skaduar afati i dokumentit
– Pasaporta dhe karta e identitetit e skaduar

Ka humbur vetëm pasaportën
Ripajisje kur ka humbur vetëm pasaporta
– Kartën e identitetit shqiptare
– Dokument tjetër i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës dhe/ose
– Pasaportë e modelit të vjetër
-Çertifikatë familjare dhe/ose
– Çertifikatë lindje
– Denoncimi për humbjen e pasaportës në organet policore të vendit ku ka ndodhur humbja (legalizuar dhe përkthyer)

Ka humbur dokumentet pasaportë dhe kartë identiteti
Ripajisje kur ka humbur pasaporta dhe karta e identitetit
– Pasaportë e modelit të vjetër dhe/ose
– Leje për drejtim automjeti, model elektronik (model i ri) dhe/ose
– Dokument tjetër i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës
– Denoncimi për humbjen e dokumentit (kartë identiteti dhe pasaporta) në organet policore të vendit ku ka ndodhur humbja

Ka dëmtuar pasaportën
ripajisje kur duhet zëvendësuar pasaporta e dëmtuar ose kur janë plotësuar të gjithë fletët e saj.
– Pasaporta dhe karta e identitetit të dëmtuar

Hapat
e procedurës

Hapat e procedurës për kartën e identitetit dhe pasaportën (për shtetasit mbi 16 vjeç).

1) Paraqitja personale dhe verifikimi i identitetit
2) Konfirmimi i të dhënave me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile
3) Marrja e fotos dixhitale
4) Skanimi dhe marrja e shenjave të gishtërinjve
5) Depozitimi i nënshkrimit elektronik
6) Rimarrja e shenjave biometrike për tërheqjen e ID

Hapat e procedurës për pasaportë biometrike (për shtetasit nën 16 vjeç)

1) Paraqitja personale (shtetasi nën 16 vjeç shoqërohet të paktën nga njëri prind, ose nga kujdestari ligjor ose nga një përfaqësues i caktuar me prokurë të posaçme) dhe verifikimi i identitetit
2) Konfirmimi i të dhënave me Rregjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile;
3) Marrja e fotos dixhitale
4) Skanimi dhe marrja e shenjave të gishtërinjve
5) Depozitimi i nënshkrimit elektronik (nënshkruan prindi kur femija nuk mund të shkruajë)

Tarifa e
shërbimit

Karta ID
1) Greqi, Itali: 12 euro
2) Bruksel: 16 euro
3) Angli: 13 paund
4) Gjermani: 16 euro
5) SHBA: 18 $
6) Turqi 16 euro
7) Austri 16 euro
8) Suedi 16 euro
9) Francë 16 euro
10) Otava – Kanada 18 USD

Pasaport Biometrike
1) Greqi, Itali: 130 euro
2) Bruksel: 170 euro
3) Angli: 144 paund
4) Mynih: 170 euro
5) SHBA: 240 $
6) Turqi 170 euro
7) Austri 170 euro
8) Suedi 170 euro
9) Francë 170 euro
10) Otava – Kanada 240 USD

Mbajtja e dokumentave nga Konsulli

1.Printon dhe mban formatin “Shiko”
2.Mban kopjen e dokumenteve (Pasaportë e vjetër/skaduar dhe kartë ID)

Ø Të gjitha dokumentat mbahen të lidhura me njëra- tjetrën duke i vendosur vulën “njëhsuara me origjinalin”

Përfaqësitë ku aplikohet1) Ambasadat e RSH: Athinë, Romë, Londër, Bruksel, Stokholm, Berlin, Paris, Vjenë
2) Konsullatat e Përgjithshme: Selanik, Milano, Mynih, Bari, Stamboll.
3) Zyra konsullore: Pranë Misionit të RSH-së, Nju Jork.
Afatet e marrjes së shërbimitPërgjigja pas momentit të aplikimit merret automatikisht nga SHKO menjëhërë pasi shtetasi ka zgjedhur datën dhe oren e takimit. Nga momenti i aplikimit në Ambasadë/Konsullatë shtetasi e merr pasaportën e re fizikisht pas 14-21 ditëve.
ShënimeNëse një shtetas ka bërë aplikimin për ID në Shqipëri dhe nuk e ka tërhequr dot për arsye të ndryshme, atëherë ai duhet të paraqitet në një nga përfaqësitë, të bëjë një deklaratë para konsullit për anullimin e aplikimit të bërë në Shqipëri dhe lejohet të aplikojë vetem pas marrjes së miratimit nga ALEAT.
Për fëmijet tërheqja e pasaportës bëhet nga prindi, kujdestari ligjor ose nga një përfaqësues i caktuar me prokurë të posaçme).
Dokument tjetër mbështetës mund të shërbejë ose mjafton edhe një deklaratë noteriale para konsullit.
ShpërndarjaNë sportel
Me postë
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU

Pranë Përfaqësive Diplomatike dhe Konsullore sa vijon:

 • 1)Greqi
  2)Itali
  3)Bruksel
  4)Angli
  5)Gjermani
  6)SHBA
  7)Turqi 
  8)Austri
  9)Suedi
  10)Francë
  11) Kanada

4. APLIKIM PËR LEJE KALIMI (LAISSEZ PASSER)

APLIKIM PËR LEJE KALIMI
PërshkrimiPajisja me Leje Kalimi e shtetasve shqiptarë të rritur dhe fëmijë, që nuk kanë dokument të vlefshëm udhëtimi dhe që do të kthehen në Shqipëri.
Dokumentacioni i nevojshëmA) DOKUMENTET PER LEJE KALIMI PËR TË RRITUR
1) Pasaportë e pavlefshme (ose)

 

2) Kartë identiteti origjinale (ose)

3) Çertifikatë lindje e shoqëruar me kopjen e kartës së identitetit (nëse ka)

4) Leje Drejtimi Automjeti, format i ri elektronik (nëse ka)

5) Denoncimi pranë autoriteteve kompetente vendase për humbjen e pasaportës (për rastet e humbjes);

6) Dokument që tregon të qenurit kujdestar ligjor

7) 2 foto me përmasa 4×5 cm, dhe me sfond të bardhë;

8) Mandat pagesa

B) DOKUMENTET PËR LEJE KALIMI PËR FËMIJË

1) Pasaportë e pavlefshme (ose)

2) Kartë identiteti origjinale (ose)

3) Çertifikatë lindje nga gjendja civile përkatëse (edhe e lëshuar nga autoritetet e huaja e apostiluar ose legalizuar),

4) Akti i lindjes i spitalit i certifikuar (apostilim ose legalizim)

5) Denoncimi pranë autoriteteve kompetente vendase për humbjen e pasaportës (për rastet e humbjes);

6) Dokument që tregon të qenurit kujdestar ligjor

7) 2 foto të fëmijës me përmasa 4×5 cm, dhe me sfond të bardhë;

8) Mandat pagesa

Hapat
e procedurës
1) Aplikimi online
2) Verifikimi online nga konsulli

 

Rasti 1-Kur qytetari identifikohet (në sistemin TIMS)

Leja e Kalimit i dërgohet qytetarit me postë

Rasti 2-Kur qytetari nuk identifikohet

Qytetari duhet të paraqitet ta tërheqë Lejen e Kalimit në Përfaqësi.

Rasti 3 –Kur aplikohet për fëmijë

Fëmija duhet të paraqitet në Përfaqësi së bashku me dy prindërit;
Ose me njërin prind dhe me pëlqimin e prindit tjetër (Pëlqimi i prindit që nuk paraqitet jepet nëpërmjet një deklarate noteriale ose një deklarate para nëpunësit të gjendjes civile, zyrtarë komunal/bashkiak (në vende që praktikohet), të firmosur dhe vulosur nga këta nënpunës;
Për të miturin me një prind ose me kujdestar ligjor, kësaj kërkese i bashkëlidhen dokumente që konfirmojnë kujdestarinë ligjore mbi fëmijën.

Tarifa e
shërbimit
-30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria-I menjëhershëm, me postë ose në varësi të kohës së verifikimeve të nevojshme
-Afati i vlefshmërisë, sipas rrethanave 1 deri në 6 muaj
ShënimeBëhet përjashtim “Leja e Kalimit”, pa qenë e nevojshme prania personale e personit, kur shtetasi është i ndaluar, arrestuar ose burgosur. Në këtë rast lejohet pranimi i kërkesës së bërë nga autoritetet kompetente për të huajt në vendin pritës, që merren me përmbarimin e veprimeve të kthimit në atdhe të personave në gjendje të parregullt;
Përjashtim bëhet dhe për arsye të forta shëndetësore, kur personi nuk mund të paraqitet në përfaqësi. Në këtë rast kërkesën e bëjnë familjarët ose për këtë paraqesin deklaratë përfaqësimi dhe dokumente të tjera bindëse. Sipas mundësive, konsulli shkon dhe bën verifikimin në spital apo në vendin ku ndodhet i sëmuri.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
PërshkrimiPajisja me Lejen për transportimin në Shqipëri të trupit të shtetasit të vdekur
Dokumentacioni i nevojshëm1) Kopje e dokumentit të shtetasit të vdekur (p.sh.Pasaportë, ID)
2) Çertifikatë vdekje apo akt vdekje, të lëshuara nga autoritetet përkatëse vendase, i cili duhet të jetë i legalizuar apo apostiluar (apostile)

3) Kopje e dokumentit të aplikuesit (të familjarit apo personit të ngarkuar nga agjencia funerale)

4) Nëse aplikuesi është agjencia funerale kërkohet dokumenti që familjarët kane autorizuar agjensinë për kryerjen e veprimeve

Hapat
e procedurës
1) Aplikimi online ose paraqitja personale e dokumentave
2) Verifikimi online nga konsulli ose në prezencë
Tarifa e
shërbimit
Falas
Afatet e përgjigjes24 orë ose
në varësi të kohës së verifikimeve të nevojshme
ShënimeFamiljarët e interesuar duhet të marrin aktin e vdekjes dhe ta legalizojnë apo apostilojnë (sipas rregullave). Kjo bën të mundur çregjistrimin e shtetasit të vdekur nga regjistri i gjendjes civile në Shqipëri, në të cilin ai figuron i regjistruar.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN Klikoni Këtu

5. APLIKIM PËR AKTE TË GJENDJES CIVILE

Përshkrimi Regjistrimi i fëmijëve shqiptarë të lindur jashtë shtetit.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Akti i lindjes së fëmijës, lëshuar nga autoritetet e huaja, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile; 2) Përkthimi i aktit të lindjes, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile; 3) Pëlqimi me deklaratë noteriale të prindit të huaj, nëse ka, për lejimin e regjistrimit të fëmijës në Shqipëri; 4) Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi, të Prindërve
Hapat e procedurës 1) Aplikimi online 2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë; 3) Verifikimi i ligjshmërisë së dokumentacionit nga nëpunësi konsullor;
Tarifa e shërbimit Falas
Afatet e përgjigjes 3 muaj
Shënime Deklarata noteriale apo Deklarata prindërore mund të formulohet para konsullit (shih aktet noteriale). Përkthimi mund të bëhet në përfaqësinë diplomatike dhe konsullore (shih përkthimi i dokumenteve). Akti i lindjes së spitalit, pa emër fëmije (bebe) duhet të legalizohet ose apostilohet nga autoritetet kompetente të huaja.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU
Përshkrimi Kërkesa për pajisje me Certifikatë Lindje nga ana e shtetasve shqiptare rezident në Austri, Bullgari, Çeki, Hungari, Kosovë, Kroaci, Japoni, Mal i Zi, Rumani, Sllovaki, Zvicër, Turqi
Dokumentacioni i nevojshëm – Dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti shqiptare) – Kartë identiteti e shtetit rezident, ku shënohet vendbanimi ose certifikatë rezidence lëshuar nga komuna ose deklaratë personale për vendbanimin e lëshuar nga komuna ose kopje kontrate banimi e vlefshme jo më pak se 12 muaj (e noterizuar)
Hapat e procedurës – Identifikohuni në portalin e-Albania – Zgjidhni shërbimin “Aplikim për certifikatë lindje ” – Klikoni butonin “Përdor” – Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues – Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin “Kërko” – Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat në formularin elektronik dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për verifikim. Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t’ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment) – Ndiqni procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë – Me anë të e-mail-it do të njoftoheni për përfundimin e aplikimit dhe dërgimin me postë
Tarifa e shërbimit 20 euro
Periudha e vlefshmërisë 6 muaj
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Regjistrimi i martesave të lidhura në vendin pritës, kur të paktën një nga bashkëshortët është shtetas shqiptar
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Akti i martesës, lëshuar nga autoritetet e huaja, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile; 2) Përkthimi i aktit të martesës, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile; 3) Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi e bashkëshortëve;
Hapat e procedurës 1) Aplikimi online 2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë 3) Verifikimi i rregullshmërisë së dokumentacionit nga nëpunësi konsullor
Tarifa e shërbimit Falas
Afatet e përgjigjes 3 muaj
Shënime Përkthimi mund të bëhet në përfaqësinë diplomatike dhe konsullore (shih përkthimi i dokumenteve)
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi i Vërtetim Çertifikatë Martese për shtetasit shqiptar që i kërkohet nga autoritetet e vendit pritës
Dokumentacioni i nevojshëm 1. Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2. Kopje të certifikatës familjare (nëse e disponon) 3. Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit
Tarifa e shërbimit 30 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë -afati 5 ditë
Shënime
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Regjistrimi i akteve të vdekjes dhe përcjellja e tyre për ndryshime të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Akti i vdekjes, lëshuar nga autoritetet e huaja, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile; 2) Përkthimi i aktit, i legalizuar ose i pajisur me vulë apostile; 3) Dokumente identifikues për të afërmit që paraqesin aktin, nëse paraqitet nga të afërmit; 4) Dokumente identifikues për agjensinë funerale, që paraqet aktin dhe letrën autorizuese nga familjari
Hapat e procedurës 1) Aplikimi online 2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë; 3) Verifikimi i rregullshmërisë së dokumentacionit nga nëpunësi konsullor;
Tarifa e shërbimit Falas
Afatet e përgjigjes 3 muaj
Shënime Përkthimi mund të bëhet në përfaqësinë diplomatike dhe konsullore (shih përkthimi i dokumenteve)
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU
Përshkrimi Kërkesa për pajisje me çertifikatë vdekje nga ana e familjarëve të shtetasve shqiptare rezident në Itali
Dokumentacioni i nevojshëm Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi për familjarin ose të afërmit që paraqesin kërkesën, Kartë identiteti italiane, ku shënohet vendbanimi për familjarin ose të afërmit që paraqesin kërkesën Ose Çertifikatë rezidence, lëshuar nga komuna italiane Ose Deklaratë personale për vendbanimin, e lëshuar nga komuna Ose Kopje kontrate banimi e vlefshme jo më pak se 12 muaj, e noterizuar Dokument provues për kujdestarin apo përfaqësuesin ligjor
Hapat e procedurës 1) Aplikimi online 2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë; 3) Pas verifikimeve të nevojshme të kryer nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe qytetari ftohet të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë 4) Aplikuesi njoftohet me email për përfundimin e aplikimit dhe që i është dërguar me postë
Tarifa e shërbimit 20 euro
Afatet e përgjigjes 5 ditë
Periudha e vlefshmëria 6 muaj
Shënime Nëse paraqitet kujdestari ose përfaqësuesi ligjor (kërkohet dokumenti provues)
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU
Përshkrimi “Aplikim për certifikatë familjare” është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptar rezidentë në Itali, Austri, Bullgari, Republika Çeke, Hungari, Kosovë, Kroaci, Japoni, Mal i Zi, Rumani, Sllovaki, Zvicër, Turqi, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, certifikatën familjare. Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe aplikanti ftohet më pas të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë. Kthimi i përgjigjes kryhet me e-mail tek qytetari dhe njoftohet gjithashtu për dërgimin e certifikatës familjare me postë në adresën e qytetarit.
Dokumentacioni i nevojshëm – Dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti shqiptare) – Kartë identiteti e shtetit rezident, ku shënohet vendbanimi ose certifikatë rezidence lëshuar nga komuna ose deklaratë personale për vendbanimin e lëshuar nga komuna, ose kopje kontrate banimi,e vlefshme jo më pak se 12 muaj (e noterizuar)
Hapat e procedurës – Identifikohuni në portalin e-Albania – Zgjidhni shërbimin “Aplikim për certifikatë familjare ” – Klikoni butonin “Përdor” – Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues – Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin “Kërko” – Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat personale në formularin elektronik dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për asistencën që kërkohet. Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t’ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment) – Ndiqni procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë – Me anë të e-mail-it do të njoftoheni për përfundimin e aplikimit dhe dërgimin me postë
Tarifa e shërbimit 20 euro ose shuma e barazvlefshme me monedhën vendase
Afatet e përgjigjes 3 ditë
Shënime
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Lidhja e marteses në përfaqësi, kur të dy bashkëshortët e ardhshëm janë shtetas shqiptarë
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identiteti, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letërnjoftimi; 2) Leje qëndrimi ose konfermë e qëndrimit të ligjshëm në vendin pritës për shtetasin shqiptar; 4) Certifikatë për lidhje martese, jo më e vjetër se 3 muaj, për secilin shtetas shqiptar; 5) Dokument i vlefshëm identiteti për dëshmitarët;
Hapat e procedurës 1) Aplikimi online 2) Paraqitja personalisht e të interesuarve para konsullit, ku bëhet verifikimi i identitetit të tij 3) Paraqitja e dëshmitarëve 4) Paraqitja e dokumenteve origjinale 5) Pas verifikimeve të nevojshme të kryer nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe qytetari ftohet të ndjekë procedurat për të kryer pagesën
Tarifa e shërbimit 30 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes Njoftimi paraprak për lidhjen e martesës (brenda 5 ditëve nga data e aplikimit); Lidhja e martesës, menjëherë në ditën e paraqitjes.
Periudha e vlefshmëria Regjistrimi deri në 3 muaj
Shënime Konsulli mund ti lëshojë të interesuarit dublikatë të aktit të martesës ose vërtetim çertifikatë martese Lidhja martesore kryhet nëse ligji i vendit pritës nuk e ndalon. Lidhja martesore kryhet nëse nuk është në kundërshtim me marrëveshjen dypalëshe nëse ekziston midis dy vendeve.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
PërshkrimiLidhja e martesës në përfaqësi, kur të njëri nga bashkëshortët e ardhshëm është i huaj.
Dokumentacioni i nevojshëm

a) Dokumentat për shtetasin shqiptar/e:
1) Dokument identiteti, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letërnjoftimi;

2) Leje qëndrimi ose konfermë e qëndrimit të ligjshëm në vendin pritës për shtetasin shqiptar;

3) Certifikatë lindje, jo më e vjetër se 3 muaj, për shtetasin shqiptar, lëshuar për lidhje martese;

4) Certifikatë për lidhje martese, jo më e vjetër se 3 muaj për shtetasin shqiptar, lëshuar për lidhje martese;

5) Dokument i vlefshëm identiteti për dëshmitarët;

Dokumentat për shtetasin e huaj:
leja e martesës nga vendi i origjinës;
vërtetim për leje martese nga Ambasada e vendit të origjinës, e akredituar në vendin pritës (ose nga Ambasada respektive që e mbulon shtetin ku kryhet martesa, në rastin kur nuk ka Ambasadë të akredituar), i cili konfirmon gjendjen civile të tij;
çertifikatë lindje;
fotokopje e pasaportës;
dokumentacioni duhet të jetë i legalizuar sipas VKM nr. 134, datë 7 mars 2003;
dokumentacioni duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i legalizuara nga autoritetet kompetente të vendit pritës;

Hapat
e procedurës

1) Aplikimi online
2) Paraqitja personalisht e të interesuarve para konsullit, ku bëhet verifikimi i identitetit të tij

3) Paraqitja e dëshmitarëve

4) Paraqitja e dokumenteve origjinale

5) Pas verifikimeve të nevojshme të kryer nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe qytetari ftohet të ndjekë procedurat për të kryer pagesën

Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjesNjoftimi paraprak për lidhjen e martesës (brenda 5 ditëve nga data e aplikimit);
Lidhja e martesës, menjëherë në ditën e paraqitjes.
Periudha e vlefshmëriaRegjistrimi deri në 3 muaj
ShënimeKonsulli mund ti lëshojë të interesuarit dublikatë të aktit të martesës ose vërtetim çertifikatë martese
Lidhja martesore kryhet nëse ligji i vendit pritës nuk e ndalon.
Lidhja martesore kryhet nëse nuk është në kundërshtim me marrëveshjen dypalëshe nëse ekziston midis dy vendeve, nëse kjo e fundit ekziston.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
PërshkrimiKërkesa për pajisje me Leje martese (Nulla Osta) nga ana e shtetasve shqiptarë rezidentë në Itali
Dokumentacioni i nevojshëm1) Certifikatën për lidhje martese, të lëshuara nga Gjendja Civile e Komunës/Bashkisë në Republikën e Shqipërisë dhe të vulosur nga Prefektura përkatëse në Shqipëri.
2) Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi (ID)
Hapat
e procedurës

1) Aplikimi online
2) Paraqitja e dokumenteve me postë;

3) Pas verifikimeve të nevojshme të kryer nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe qytetari ftohet të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë

4) Aplikuesi njoftohet me email për përfundimin e aplikimit dhe që i është dërguar me postë

Tarifa e
shërbimit
30 euro
Afatet e përgjigjes5 ditë
Periudha e vlefshmëria6 muaj
ShënimeGjendja Civile e Komunës/Bashkisë në Republikën e Shqipërisë lëshon certifikatën për lidhje martese, vetëm pasi shtetasi shqiptar të ketë plotësuar dokumentat për të bërë shpalljen e martesës në Gjendjen Civile në Shqipëri, ku është i regjistruar.
Rregulla të tjeraLidhje martese mes dy shtetasve shqiptarë:
Për të deleguar një person të tretë, për të bërë shpalljet e lidhjes së martesës në Shqipëri dhe tërheqjen e certifikatave të duhura, bashkëshortët e ardhshëm duhet të paraqiten në Konsullatë me pasaportat e tyre dhe me fotokopjen e pasaportës së personit të tretë, të cilin do të prokurojnë për të vepruar në emër të tyre në Shqipëri. Nëse bashkëshortët e ardhshëm janë të ndarë, nevojitet edhe akti i divorcit i lëshuar nga Gjykata që ka marrë vendimin e zgjidhjes së martesës. Kur çifti të ketë “Certifikatën për lidhje martese”, të marrë në Shqipëri, e dërgon me postë në Konsullatë, për të tërhequr Lejen për Lidhje martese (Nulla Osta al Matrimonio).
Lidhje martese mes një shtetasi/shtetase shqiptar/e dhe një shtetasi/shtetase italian:
Për të deleguar një person të tretë për të bërë shpalljet e lidhjes së martesës në Shqipëri dhe tërheqjen e Certifikatave të duhura, bashkëshortët e ardhshëm duhet të paraqiten në Konsullatë me pasaportat e tyre (për shtetasin italian mjafton edhe karta e identitetit) dhe me fotokopjen e pasaportës së personit të tretë, të cilin do të prokurojnë për të vepruar në emër të tyre në Shqipëri. Shtetasi Italian duhet të ketë me vete certifikatën e lindjes me atësi e mëmësi dhe certifikatën e shumëfishtë (në të cilën të përfshihen rezidenca, shtetësia dhe gjendja civile). Të dyja certifikatat duhet të jenë të legalizuara, me vulën “Apostile” , nga prefektura përkatëse italiane. Nëse shtetasi shqiptar që do të martohet është i ndarë, nevojitet edhe akti i divorcit i lëshuar nga Gjykata që ka marrë vendimin e zgjidhjes së martesës. Kur çifti të ketë “Certifikatën për lidhje martese”, të marrë në Shqipëri, e dërgon me postë në Konsullatë, për të tërhequr Lejen për Lidhje martese (Nulla Osta al Matrimonio).
Lidhje martese mes një shtetasi/ shtetase shqiptar/e dhe një shtetasi/ shtetase të huaj:
Për të deleguar një person të tretë që të bëj shpalljet e lidhjes së martesës në Shqipëri dhe tërheqjen e Certifikatave të duhura, bashkëshortët e ardhshëm duhet të paraqiten në Konsullatë me pasaportat e tyre (për shtetasin italian mjafton edhe karta e identitetit) dhe me fotokopjen e pasaportës së personit të tretë, të cilin do të prokurojnë për vepruar në emër të tyre në Shqipëri. Shtetasi i huaj duhet të ketë me vete Lejen për Lidhje Martese (Nulla Osta al Matrimonio) të lëshuar nga konsullata e shtetit të tij në Itali. Kur çifti të ketë “Certifikatën për lidhje martese”, të marrë në Shqipëri, e dërgon me postë në Konsullatë, për të tërhequr Lejen për Lidhje martese (Nulla Osta al Matrimonio).
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU

6. APLIKIM PËR AKTE NOTERIALE

Përshkrimi Përpilimi i prokurave të thjeshta nga konsujt për shtetasit shqiptarë me banim jashtë shtetit.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Fotokopje e dokumentit të identifikimit të personit që do të autorizohet; 3) Dokumente mbështetëse me të cilat justifikohet mjaftueshëm lëshimi i aktit konsullor 4) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1) Aplikimi online 2) Verifikimi online nga konsulli 3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi 4) Konsulli përpilon prokurën në dy kopje origjinale 5) Nënshkrimi i prokurës nga konsulli dhe personi i interesuar 6) Njëra prokurë i dorëzohet personit të interesuar
Tarifa e shërbimit 20 euro faqja ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari. -Vlefshmëria e prokurës është e kufizuar deri në një vit.
Rregullat Prokurat e lejuara për lëshim nga nëpunësit konsullor: prokura të thjeshta, të cilat janë prokura të posaçme për veprime të thjeshta përfaqësimi dhe që nuk synojnë lindjen, ndryshimin ose shuarjen në thelb të të drejtave dhe detyrimeve të përfaqësuarit. prokura për tërheqje dokumentesh të Gjendjes Civile në Shqipëri, shpallje martese, tërheqje pasaporte, tërheqje diplomash dhe dokumente shkollorë, tërheqjen e dëshmive të penalitetit si dhe tërheqjen e dokumenteve pranë autoriteteve private, etj. prokura për ndjekjen e veprimeve administrative dhe regjistrimin e akteve të Gjendjes Civile, si regjistrime lindjesh, martese, ndarje nga trungu familjar, denoncimin e humbjes së dokumenteve (kur shteti pritës nuk pranon marrjen e denoncimeve të kësaj natyre), procedura për legalizimin e shtëpive (pranë ALUIZN-it) ose të ngjashme me to dhe tërheqjen e dëmshpërblimit të të përndjekurve, etj. Prokurat për tërheqje pensioni, përdorim të përkohshëm automjeti dhe kryerjen e formaliteteve për qiradhënie të objekteve të banimit, etj. prokura për përfaqësimin në proces gjyqësore për çështje divorci dhe për njohje të vendimeve të një gjykate të huaj, në Shqipëri; (p.sh. njohjen e vendimit të divorcit të bërë në një shtet të huaj, etj.) B) Prokurat që nuk lejohen të lëshohen nga nëpunësit konsullor: prokura të përgjithshme. prokura për kontrata që kanë të bëjnë me kalimin e pronësisë të sendeve të luajtshme; (p.sh, kontrate shitblerje apartamenti apo prone etj.) prokura për kontratat për kalimin e pronësisë së sendeve të paluajtshme; (p.sh, kontrate shitblerje makine etj.) prokura për të drejtat e uzufruktit, përdorimit e bujtjes, enfiteozës e servitutit dhe të drejta të tjera reale; prokura për kontrata garancie mbi përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata me veprime juridike; Si dhe çdo prokurë tjetër që nuk është listuar në prokurat e lejuara të përmenduara më sipër në shkronjën A.
Shënime Me kërkesë të porositësit, nëpunësi konsullor mund të bëje revokimin e një prokure, vetëm në rastet kur ky akt noterial është lëshuar nga po ai post konsullor dhe për pasojë disponohet praktika paraardhëse në arkiv. Do të jetë vetë personi porositës që kërkon revokimin që do të njoftojë për lëshimin e aktit revokues institucionet e interesuara, publike apo private. Postet konsullore kryejnë veprime në cilësinë e noterit, vetëm për shtetasit shqiptarë, që banojnë në juridiksionin që mbulon përfaqësia diplomatike apo konsullore. Për prokurat e tjera që nuk lëshohen nga postet konsullore, personat e interesuar i drejtohen noterëve vendas. Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas; Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri prokurat e noterëve vendas duhet të legalizohen ose apostilohen.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Vërtetimi i autenticitetit të nënshkrimit të dokumentit të lëshuar nga funksionarë, autoritetet shqiptare apo autoritetet e vendit në juridiksionin që mbulon përfaqësia diplomatike apo konsullore, si dhe autentifikimi i nënshkrimit të shtetasve shqiptarë
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Dokumenti origjinal i nënshkruar; 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi 4) Vërtetimi i autenticitetit të nënshkrimit pasi është bindur që nënshkrimi është i rregullt;
Tarifa e shërbimit 20 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari
Shënime Në rastet kur konsulli nuk është i bindur për ligjshmërinë dhe vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura nga shtetasi, ai kryen procedurat e verifikimit të tyre nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti; Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas; Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas duhet të legalizohen ose apostilohen, si çdo dokument tjetër i huaj.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi në kërkesë të interesuarve i ekstrakteve të dokumenteve origjinale, të lëshuara nga vetë përfaqësia diplomatike apo konsullore ose nga autoritetet shqiptare
Dokumentacioni i nevojshëm 1)Një dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike 2) Dokumenti origjinal, i vlefshëm dhe i lëshuar nga autoriteti përgjegjës 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi 4) dërgimi ekstark dokumenti (dublikatë) me postë
Tarifa e shërbimit 20 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari. 5 ditë
Shënime Në rastet kur konsulli nuk është i bindur për vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura nga shtetasi, ai kryen procedurat e verifikimit të tyre nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti; Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas; Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas, duhet të legalizohen ose apostilohen.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi i deklaratave të ndryshme para konsullit Redaktimi i deklaratave të kërkuara nga persona të interesuar
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Dokumente mbështetëse, nëse do të kërkohen, që konfirmojnë rregullshmërinë ligjore të deklaratës së kërkuar; 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi 4) Konsulli përpilon deklaratën në dy kopje origjinale; 5) Nënshkrimi i deklaratës nga konsulli dhe personi i interesuar; 6) Njëra deklaratë i dorëzohet personit të interesuar;
Rregullat Lëshohen lloje të ndryshme deklaratash, p.sh. Deklartë për njohje fëmije; Deklaratë për pajisje fëmije me pasaportë; Deklaratë për udhëtimin e fëmijëve, me njërin nga prindërit apo me të afër të familjes Deklaratë për të ardhurat (p.sh.studentët); Deklaratë pensioni etj.
Tarifa e shërbimit 20 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari. -5 ditë
Shënime Në rastet kur konsulli nuk është i bindur për ligjshmërinë e deklaratës së kërkuar, kryhet verifikimi i të dhënave të përmbajtjes së saj përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti; Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas; Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas duhet të legalizohen ose apostilohen.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi i procesverbaleve, për të dokumentuar ndodhi apo procese të ndryshme
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi si pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Dokumente mbështetëse për lëshimin e procesverbalit, nëse do të jetë e nevojshme; 3) Paraqitja e të dhënave të nevojshme për ndodhinë apo procesin për të cilin kërkohet procesverbali; 4) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3) Paraqitja personalisht e personit të interesuar para konsullit ku bëhet verifikimi i identitetit të tij; 4) Verifikimi i të dhënave për ndodhinë apo procesin, për të cilin kërkohet dokumentimi me procesverbal; 5) Konsulli përpilon procesverbalin në dy kopje origjinale; 6) Nënshkrimi i procesverbalit nga konsulli dhe personi i interesuar; 7) Njëra nga procesverbalet i dorëzohet personit të interesuar;
Rregullat Lëshohen lloje të ndryshme deklaratash, p.sh. Procesverbal për njohje atësie,
Tarifa e shërbimit 20 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari. -5 ditë
Shënime Në rastet kur konsulli nuk është i bindur për ligjshmërinë e procesverbalit të kërkuar, kryhet verifikimi i të dhënave të përmbajtjes së saj përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti; Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas; Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas duhet të legalizohen ose apostilohen.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi i deklaratave të ndryshme para konsullit Redaktimi i deklaratave të kërkuara nga persona të interesuar
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Dokumente mbështetëse, nëse do të kërkohen, që konfirmojnë rregullshmërinë ligjore të deklaratës së kërkuar; 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi 4) Konsulli përpilon deklaratën në dy kopje origjinale; 5) Nënshkrimi i deklaratës nga konsulli dhe personi i interesuar; 6) Njëra deklaratë i dorëzohet personit të interesuar;
Rregullat Lëshohen lloje të ndryshme deklaratash, p.sh. Deklartë për njohje fëmije; Deklaratë për pajisje fëmije me pasaportë; Deklaratë për udhëtimin e fëmijëve, me njërin nga prindërit apo me të afër të familjes Deklaratë për të ardhurat (p.sh.studentët); Deklaratë pensioni etj.
Tarifa e shërbimit 20 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari. -5 ditë
Shënime Në rastet kur konsulli nuk është i bindur për ligjshmërinë e deklaratës së kërkuar, kryhet verifikimi i të dhënave të përmbajtjes së saj përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti; Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas; Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas duhet të legalizohen ose apostilohen.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU

7. APLIKIM PËR VËRTETIME

PërshkrimiLëshimi i vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta kur kemi të bëjmë me dokumente të ndryshme që paraqesin të dhëna të ndryshme
Dokumentacioni i nevojshëm1) Dokumentet me mospërputhje të dhënash, dy dokumenta (p.sh. Leje drejtimi dhe Pasaporta ose ID, ose leje qëndrimi)
2) Mandat pagesa
Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit
Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria-6 muaj afati i vlefshmërisë
-afati 5 ditë
Shënime

 
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU

 

Përshkrimi Lëshimi i Vërtetimit konsullor të Identitetit, kur personi ende nuk ka një dokument zyrtar
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokumentet apo certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj 2) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3) Aplikuesi njoftohet që duhet të paraqesë foton për të marrë vërtetimin (sipas verifikimit) 4)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur ose për t’ia përcjell me postë
Tarifa e shërbimit 30 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë -afati 5 ditë
Shënime Konsullor Identiteti lëshohet me foto Kur identifikohet qytetari i dërgohet me postë dokumenti Kur nuk identifikohet qytetari paraqitet në Konsullatë apo Ambasadë për të tërhequr dokumentin Kur është fëmijë, duhet të paraqitet fëmija, i shoqëruar me të paktën njërin prind për të tërhequr dokumentin
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi i Vërtetim Çertifikatë Martese për shtetasit shqiptar që i kërkohet nga autoritetet e vendit pritës
Dokumentacioni i nevojshëm 1. Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2. Kopje të certifikatës familjare (nëse e disponon) 3. Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit
Tarifa e shërbimit 30 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë -afati 5 ditë
Shënime
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi i Vërtetim Konsullor (i ndryshëm) për kërkesa të ndryshme të qytetarëve shqiptarë, për përdorim jashtë vendit
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit; 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit
Llojet e vërtetimeve Vërtetim pensioni Vërtetim për mbiemrin para martesës Vërtetim që janë të martuar Vërtetim që është beqar Vërtetim që është i ndarë Vërtetim për datën e divorcit Vërtetim që lejohet dy shtetësia për shtetasit shqiptar sipas ligjit shqiptar për shtetësinë Vertetim qe jane motër e vëlla Vërtetim që është e bija Vërtetim që është i biri Etj…..
Tarifa e shërbimit 30 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë -afati 5 ditë
Shënime
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi i Vërtetimit mbi të dhënat personale, kur shtetasi shqiptar i duhet për përdorim tek autoritetet e huaja. Janë gjeneralitetet si: emër, mbiemër, atësia, amësia, gjendja civile, etj.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokumentet apo certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj 2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit; 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit
Tarifa e shërbimit 30 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë -afati 5 ditë
Shënime
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi i Vërtetimit të çertifikatës së lindje, kur personi ka nevojë ta paraqesë pranë autoritetet të huaja për përdorim. Janë të dhënat e gjendjes civile.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokumentet apo fotokopje certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj 2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit; 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur ose për t’ia përcjell me postë
Tarifa e shërbimit 30 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë -afati 5 ditë
Shënime
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMI KLIKO KETU
Përshkrimi Lëshimi i Vërtetimit të çertifikatës familjare, kur personi ka nevojë ta paraqesë pranë autoritetet të huaja për përdorim. Janë të dhënat e gjendjes civile të trungut familjar.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit;(p.sh.kopje te certifikates familjare, apo te huaj) 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur ose për t’ia përcjell me postë
Tarifa e shërbimit 30 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë -afati 5 ditë
Shënime
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Njehsimi i kopjeve të dokumenteve të lëshuara nga autoritetet shqiptare ose autoritetet e vendit pritës me origjinalin
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Dokumenti origjinal i nënshkruar, i vlefshëm dhe i lëshuar nga autoriteti përgjegjës; 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari 4) Vërtetimi i njehsimit të kopjes me origjinalin pasi është bindur që është i rregullt;
Tarifa e shërbimit 20 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari ose dërgohet me postë
Shënime Në rastet kur konsulli nuk është i bindur për ligjshmërinë dhe vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura nga shtetasi, ai kryen procedurat e verifikimit të tyre nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti; Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas; Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas duhet të legalizohen ose apostilohen.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Shtetasit shqiptarë të cilët kanë nevojë të pajisen me Vërtetimin e Verifikimit të Lejes së Drejtimit (Patentës) për Konvertim ose Denoncim, pas plotësimit të formularit dhe kryerjes së verifikimeve të nevojshme nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, njoftohen se aplikimi është pranuar. Shtetasi shqiptar informohet me anë të emailit mbi procedurat që duhen ndjekur në vijim për: 1. Kryerjen e pagesës, 2. Dërgimin e mandatin origjinal, 3. Dërgimin e një zarfi me pullë të parapaguar me adresën e shtëpisë të shënuar qartë dhe me gërma të mëdha për dërgimin e Vërtetimit të Lejes së Drejtimit për konvertim ose denoncim. Vërtetimi mbi verifikimin e lejes së drejtimit (Patentës) për konvertim ose denoncim dërgohet me postë në adresën e shënuar nga vetë qytetari. Informimi i hapave të ndërmarra dhe njoftimi kryhet me anë të adresës elektronike (e-mail) të shënuar në formularin e aplikimit. Shënim: Luten të interesuarit të kontrollojnë rregullisht emailin për njoftime dhe përditësime të statusit të aplikimit.
Dokumentacioni i nevojshëm – Fotokopje të Kartës së Identitetit ose Pasaportës; – Fotokopje e Lejes së Drejtimit nga para; – Fotokopje e Lejes së Drejtimit nga mbrapa.
Hapat e procedurës – Identifikohuni në portalin e-Albania – Zgjidhni shërbimin “Aplikim për Vërtetimin e Verifikimit të Lejes së Drejtimit (Patentës) për Konvertim ose Denoncim – Klikoni butonin “Përdor” – Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues – Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin “Kërko” – Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat personale dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për verifikim të identitetit. Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t’ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment) – Pas pranimit të aplikimit, ndiqni procedurat për të kryer pagesën, dhe për të dërguar me postë në zarf dokumentet sa vijon: 1. Mandatin origjinal (jo fotokopje); 2. Zarf me pullë me adresën tuaj të shënuar për dërgimin e Vërtetimit në adresën ku banoni. – Pas kryerjes së virifikimeve përkatëse, ju do të njoftoheni me email për përfundimin e aplikimit dhe dërgimin e Vërtetimit me postë në adresën e shënuar nga ana juaj.
Tarifa e shërbimit 30 euro ose vlera ekuivalente e vendit
Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit 7 deri në 14 ditë në varësi të kohës së nevojshme për procedurat e verifikimit. Dokumenti dërgohet menjëherë në zarfin me adresën dhe pullën e postës të parapaguar.
Periudha e vlefshmërisë Pa afat
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU
Përshkrimi Në zbatim të nenit 484 të Kodit të Procedurës Penal të Republikës së Shqipërisë, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme nëpërmjet Përfaqësive Diplomatike dhe Konsullore kryen verifikimet mbi Gjendjen Gjyqësore (Dëshmisë së Penalitetit) të shtetasve shqiptarë sipas shënimeve në Regjistrin Gjyqësor pranë Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë. Shtetasit shqiptarë të cilët kanë nevojë të pajisen me Vërtetimin mbi Gjendjen Gjyqësore, pas plotësimit të formularit dhe Autorizimit të nënshkruar për kryerjen e verifikimeve të nevojshme nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, njoftohen se aplikimi është pranuar. Shtetasi shqiptar informohet me anë të emailit mbi procedurat që duhen ndjekur në vijim për: 1. ​Kryerjen e pagesës, 2. Dërgimin e Autorizimin të nënshkruar origjinal, 3. Dërgimin e mandatin origjinal, 4. Dërgimin e një zarfi me pullë të parapaguar me adresën e shtëpisë të shënuar qartë dhe me gërma të mëdha për dërgimin e Vërtetimit të Gjendjes Gjyqësore(Dëshmisë së Penalitetit). Vërtetimi mbi Verifikimin e Gjendjes Gjyqësore dërgohet me postë në adresën e shënuar nga vetë qytetari. Informimi i hapave të ndërmarra dhe njoftimi kryhet me anë të adresës elektronike (e-mail) të shënuar në formularin e aplikimit. Shënim: Luten të interesuarit të kontrollojnë rregullisht emailin për njoftime dhe përditësime të statusit të aplikimit.
Dokumentacioni i nevojshëm – Fotokopje të Kartës së Identitetit ose Pasaportës; – Autorizimi për kryerjen e verifikimit për Dëshminë e Penalitetit duhet printuar dhe nënshkruar nga qytetari
Hapat e procedurës – Identifikohuni në portalin e-Albania – Zgjidhni shërbimin “Aplikim për Vërtetimin mbi Gjendjen Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti) – Klikoni butonin “Përdor” – Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues – Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin “Kërko” – Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat personale dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për verifikim të identitetit. Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t’ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment) – Pas pranimit të aplikimit, ndiqni procedurat për të kryer pagesën, dhe për të dërguar me postë në zarf dokumentet sa vijon: 1. Autorizimin e nënshkruar origjnal(jo fotokopje); 2. Mandatin origjinal (jo fotokopje); 3. Zarf me pullë me adresën tuaj të shënuar për dërgimin e Vërtetimit në adresën ku banoni. – Pas kryerjes së virifikimeve përkatëse, ju do të njoftoheni me email për përfundimin e aplikimit dhe dërgimin e Vërtetimit me postë në adresën e shënuar nga ana juaj.
Tarifa e shërbimit 30 euro ose vlera ekuivalente e vendit
Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit 7 deri në 14 ditë në varësi të kohës së nevojshme për procedurat e verifikimit. Dokumenti dërgohet menjëherë në zarfin me adresën dhe pullën e postës të parapaguar
Periudha e vlefshmërisë 3 muaj nga data e lëshimit të dokumentit
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU

8. APLIKIM PËR PËRKTHIME

Përshkrimi Përkthimi i dokumenteve dhe akteve të tjera zyrtare nga gjuha shqipe në gjuhën e vendit pritës, ose në një gjuhë tjetër dhe nga gjuha e vendit pritës ose nga një gjuhë tjetër në gjuhën shqipe
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Dokumenti që do të legalizohet; 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari 4) Legalizim i dokumentit pasi është bindur që është i rregullt;
Tarifa e shërbimit 10 euro faqja ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria afat 5 ditë
Shënime Përkthimet e dokumenteve nga punonjësi konsullor janë të barazvlefshme me ato të një përkthyesi të regjistruar tek një noter në Republikën e Shqipërisë dhe për pasojë nuk kanë nevojë të noterizohen.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU

9. APLIKIM PËR LEGALIZIME

Përshkrimi Legalizimi i dokumenteve të prodhuara nga institucionet e huaja
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike; 2) Dokumenti që do të legalizohet; 3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online 2)Verifikimi online nga konsulli 3)Komunikimi i konsullit tek qytetari 4) Legalizim i dokumentit pasi është bindur që është i rregullt;
Rregullat Postet Konsullore të Republikës së Shqipërisë kryejnë legalizimin e dokumenteve të prodhuara nga administrata e vendit pritës dhe ato të vendeve të tjera që mbulojnë; (për ato shtete që ende nuk janë bërë palë në Konventën e Hagës për Apostille-n)
Tarifa e shërbimit Për shtetasit shqiptar 15 euro ose Tarifa ekuivalente në monedhën vendase Për shtetsit e huaj zbatohet reciprociteti
Afatet e përgjigjes -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari ose dërgohet me postë
Shënime Në rastet kur konsulli nuk është i bindur për vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura nga shtetasi, ai kryen procedurat e verifikimit të tyre nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti. Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas. Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas duhet të legalizohen ose apostilohen, si çdo dokument tjetër i huaj.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU

10. APLIKIM PËR VIZË

Përshkrimi

Viza e tipit “C” — qëndrim afatshkurtër, jepet për shtetasit e huaj që kërkojnë të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë deri në 90 ditë brenda 180 ditëve, duke filluar nga data e hyrjes së parë. Lëshohet me një, dy ose shumë hyrje.

Viza e tipit “D” — qëndrim afatgjatë, jepet për shtetas të huaj, të cilët kërkojnë të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë më shumë se 90 ditë për 180 ditë dhe për shtetas të huaj që duan të pajisen me Leje Qëndrimi, pas hyrjes në Republikën e Shqipërisë.
Vlefshmëri njëvjeçare, me një, dy apo më shumë hyrje-dalje

Dokumentacioni i nevojshëm për të gjitha
kategoritë për t’u pajisur me vizë të tipit C dhe D.

Dokumentacioni ngarkohet online dhe pas pranimit të aplikimit depozitohen pranë Zyrave konsullore të Përfaqësive të Republikës së Shqipërisë ose Konsullatave të Nderit të Republikës së Shqipërisë, si dhe të zyrave të agjentëve të tjerë të kontraktuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në shtete të huaja.

Aplikuesi duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë vijon:

1. Formulari i aplikimit të vizës plotësohet online (Aplikuesi printon dhe firmos formularin e plotësuar);

2. Një foto me përmasat 47mm-36mm, jo më e vjetër se 6 muaj nga data e aplikimit për vizë;

3. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të udhëtimit (me vlefshmëri së paku 3 muaj më shumë se afati i vizës së kërkuar);

4. Dokumenti i Sigurimit shëndetësor për gjithë kohëzgjatjen e vizës;

5. Për fëmijët nën 18 vjeç: deklaratë ku shprehet pëlqimi i prindit ose i kujdestari ligjor për udhëtimin e fëmijës, ose personi që e ka në ngarkim;

6. Ftesa e nënshkruar nga ftuesi, së bashku me fotokopjen e dokumentit të tij të identitetit (kur pritësi është shtetas i huaj duhet edhe fotokopja e lejes së qëndrimit të lëshuar nga autoritetet shqiptare). Ftuesi duhet të depozitojë një kopje të ftesës pranë Autoritetit Rajonal Përgjegjës për Kufirin dhe Migracionin, ku ftuesi ka vendbanimin ose vendqëndrimin.

Shënim:PËRJASHTOHEN APLIKIMET PËR VIZË TIP C PËR MOTIVE TURISTIKE, SI DHE I HUAJI INVESTITOR/ ADMINISTRATOR/ I VETËPUNËSUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, QË APLIKON PËR VIZË D/APU, ME KUSHT DEPOZITIMIN E NJË NUMRI KONTAKTI NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.
VIZA E TIPIT CDOKUMENTAT E NEVOJSHME NË VARTËSI TË TIPIT DHE QËLLIMIT TË VIZËS
Viza për turizëm (C)

1. Dokumentin e rezervimit vajtje-ardhje të biletës;

2. Prenotim hoteli ose dokumente ne lidhje me strehimin gjatë qëndrimit;

3. Dokumente që provojnë se ka mjete të mjaftueshme financiare për qëndrim dhe kthim në vendin e origjinës;

4. Dokument që vërteton ekzistencën e një marrëdhënieje punësimi të qëndrueshme në vendin e origjinës/qëndrimit. Në mungesë të kësaj marrëdhënieje punësimi, i huaji duhet të vërtetojë se ka interesa për t’u kthyer në vendin e origjinës/qëndrimit.

Viza për turizëm, të organizuar në grupe turistike, të ftuar nga një shoqëri turistike shqiptare(C)

1. Fotokopje pasaporte;

2. Fotokopjen e noterizuar të licencës të shoqërisë turistike shqiptare, e cila fton grupin e huaj turistik.

Vizë për motive shkencore, kulturore, sportive dhe humanitare (C)

1. Ftesa nga subjekti pritës;

2. Rezervimi i hotelit apo deklarata e mikpritjes;

3. Dokumente qe provojnë se ka mjete të mjaftueshme financiare për qëndrim dhe kthim në vendin e origjinës.

Vizë për motive zyrtare (C)

1. Ftesë nga institucioni pritës;

2. Notë verbale nga institucioni ku i huaji është i punësuar

Vizë për motive mjekësore (C)

1. Ftesë nga institucioni pritës;

2. Epikrizë (origjinale ose fotokopje) të lëshuar nga një doktor vendas në Shqipëri;

3. Deklaratë e institucionit spitalor në Shqipëri për detajet e trajtimit mjekësor si dhe subjekti që do t’i mbulojë këto kosto;

4. Mjete të mjaftueshme financiare për të mbuluar shpenzimet;

5. Sigurim shëndetësor për shoqëruesit e të sëmurit.

Vizë për motive profesionale, tregtare dhe biznesi (C)

1. Ftesa e nënshkruar nga ftuesi, së bashku me fotokopjen e dokumentit të tij të identitetit (kur pritësi është shtetas i huaj duhet edhe fotokopja e lejes së qëndrimit të lëshuar nga autoritetet shqiptare);

2. Dokument që provon veprimtarinë profesionale, tregtare dhe biznesi;

3. Dokumente që provojnë statusin juridik të subjektit tregtar;

4. Fotokopje e certifikatës së regjistrimit në punë në vartësi të qëllimit të pajisjes me vizë (për vizat nga 60-90 ditë) sipas nenit 73, të ligjit 108/2013 ”Për të huajt”.

VIZA E TIPIT DDOKUMENTAT E NEVOJSHME NË VARTËSI TË TIPIT DHE QËLLIMIT TË VIZËS

Viza për veprimtari ekonomike (D/AE)

Viza për veprimtari profesionale (D/AP)

Viza për veprimtari tregtare (D/AT)

Viza për veprimtari punësimi (D/APU)

1. Ftesa e nënshkruar nga ftuesi, së bashku me fotokopjen e dokumentit të tij të identitetit (kur pritësi është shtetas i huaj duhet edhe fotokopja e lejes së qëndrimit të lëshuar nga autoritetet shqiptare), me përjashtim të rastit kur i huaji është investitor/administrator/ i vetëpunësuar në Republikën e Shqipërisë;

2. Dokumentin që provon veprimtarinë apo aftësinë profesionale, tregtare në vendin e aplikuesit, me të cilën lidhen motivet e kërkesës së vizës;

3. Në rastin e subjektit tregtar, dokumentet që provojnë statusin juridik të subjektit ftues;

4. Fotokopjen e lejes së punës, të lëshuar nga autoriteti shqiptar;

5. Kopje të vërtetimit të Gjendjes Gjyqësore (Dëshmia e Penalitetit) e Legalizuar sipas regjimit me shtetin që e ka lëshuar këtë dokument.

Viza për qëllime studimi (D/ST)

1. Dokumenti që vërteton regjistrimin/pranimin në një institucion arsimor shqiptar;

2. Garanci që vërteton mbulimin e shpenzimeve të jetesës dhe shkollimit;

3. Dokumenti i sigurimit shëndetësor, që përkon merr kohëzgjatjen e qëndrimit;

4. Dokumentin që vërteton strehimin në territorin e Republikës së Shqipërisë;

5. Dokumenti që provon njohjen e gjuhës me të cilën do të kryej studimet;

6. Kopje të vërtetimit të Gjendjes Gjyqësore (Dëshmia e Penalitetit) e Legalizuar sipas regjimit me shtetin që e ka lëshuar këtë dokument.

Viza për bashkim familjar(D/BF)

1. Ftesa e nënshkruar nga ftuesi, së bashku me fotokopjen e dokumentit të tij të identitetit (kur pritësi është shtetas i huaj duhet edhe fotokopja e lejes së qëndrimit të lëshuar nga autoritetet shqiptare);

2. Certifikatë familjare të muajit të fundit që vërteton lidhjen e personit që kërkon bashkim familjar;

3. Dokumente shtesë që provojnë lidhjen e qëndrueshme me personin që kërkon bashkim familjar;

4. Dokumente që provojnë se pritësi i huaj (me banim në Shqipëri) ka kushte të përshtatshme për banim;

5. Fotokopje e noterizuar e dokumentit që provon se pritësi i huaj (me banim në Shqipëri) është i punësuar apo i vetëpunësuar dhe ka të ardhura të mjaftueshme për të siguruar jetën e personave që ka ftuar dhe që mund të jenë nën përgjegjësinë e tij;

6. Dokument i lëshuar nga institucionet shqiptare apo shteti ku aplikuesi banon, me të cilin provohet se i huaji ka apo ka pasur së paku njërin prind ose gjysh me shtetësi shqiptare;

7. Kopje të vërtetimit të Gjendjes Gjyqësore (Dëshmia e Penalitetit) e Legalizuar sipas regjimit me shtetin që e ka lëshuar këtë dokument.

Viza për veprimtari humanitare ose fetare (D/VHF)

1. Fotokopje e noterizuar të licencës së ushtrimit të veprimtarive humanitare;

2. Fotokopje e lejes së punës ose certifikatës së regjistrimit për punë;

3. Deklaratë për motivin e punës nga subjekti i bashkësisë fetare;

4. Kopje të vërtetimit të Gjendjes Gjyqësore (Dëshmia e Penalitetit) e legalizuar sipas regjimit me shtetin që e ka lëshuar.

Viza diplomatike ose vizë shërbimi (D/DS)

1. Nota Verbale nga institucioni;

2. Ftesën nga institucioni pritës, kur është e nevojshme;

Viza për qëllime punësimi stinor(D/PS)1. Ftesë nga pritësi;
2. Fotokopje e noterizuar të kontratës së punës me pritësin në Shqipëri;
3. Fotokopje e lejes së punës lëshuar nga autoriteti shqiptar;
4. Dokumenti i cili provon regjistrimin e të huajit në institucionet e vendit të origjinës
5. Kopje të vërtetimit të gjendjes gjyqësore (Dëshmia e Penalitetit) e legalizuar sipas regjimit me shtetin që e ka lëshuar.
Viza për motive humanitare (D/H)1. Ftesa e nënshkruar nga ftuesi, së bashku me fotokopjen e dokumentit të tij të identitetit (kur pritësi eshtë shtetas i huaj duhet edhe fotokopja e lejes së qëndrimit të lëshuar nga autoritetet shqiptare)
2. Dokumente që provojnë motivet humanitare
Afati i përgjigjes dhe përpunimit të aplikimitAfati i vlerësimit të kërkesës zgjat deri 15 ditë dhe për raste përjashtimore zgjat deri në 30 ditë.
Aplikimi i vizës për fëmijët nën 18 vjeçAplikimi i vizës për fëmijë nën 18 vjeç bëhet nga njëri ose dy prindërit, ose kujdestari ligjor ose personi që e ka në ngarkim
Përjashtohen nga detyrimi i paraqitjes personale në Ambasadë ose Konsullatë për kategoritë: Mbajtësit e pasaportave diplomatike;
 Rastet humanitare;
 Personalitetet e larta shtetërore, bashkëshortët/et e tyre shoqërues/e, si dhe delegacionet që i shoqërojnë në vizitat zyrtare;
 I huaji me titull mbretëror dhe anëtarë të tjerë të familjes mbretërore në vizitat zyrtare;
 Të huajt e organizuar në grupe turistike;
 Të huajt të cilët kanë aplikuar vetë më parë për një afat prej 59 muajsh (ose 4 vjet e 11 muaj)
Përjashtimi për tu pajisur me vizë për të hyrë dhe qëndruar në Republikën e Shqipërisë deri në 90 ditë për 180 ditë

1. Shtetasit e huaj që janë të pajisur me një vizë të vlefshme Shengen me shumë hyrje-dalje, me kushtin që kjo vizë të jetë përdorur më parë në njërin nga shtetet e zonës Shengen apo personat të jenë pajisur me leje të vlefshme qëndrimi në njërin nga shtetet e zonës Shengen;

2. Shtetasit e huaj që janë të pajisur me vizë të vlefshme me shumë hyrje-dalje apo leje qëndrimi të vlefshme të lëshuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe e Irlanda e Veriut, me kushtin që vizat të jenë përdorur më parë në këto shtete;

3. Shtetasit e huaj që hyjnë dhe qëndrojnë në shtetet e zonës Shengen pa vizë.

Hapat e procedures 
Faza e parë

1. Procesi i aplikimit kryhet vetëm online;

2. Aplikimi verifikohet paraprakisht nga konsulli duke përfshirë formularin e aplikimit, dokumentet e ngarkuara dhe fillon procedura për trajtimin paraprak të aplikimit, në të cilën verifikohet nëse aplikimi:

a. është në rregull, i dërgon qytetarit aplikues statusin “pranuar aplikimi” dhe i përcakton tarifën e pagesës sipas tarifave të përcaktuara;

b. “ka parregullsi”, i dërgon qytetarit aplikimin për plotësim dokumentesh për dokumente që mungojnë ose nëse duhet ringarkuar;

c. nuk përmbush elementët e nevojshme, i dërgohet qytetarit aplikues statusin “refuzuar pranimi i aplikimit” dhe shkruan motivin.

Faza e dytë

Kur Konsulli ka pranuar aplikimin e qytetarit dhe është kryer pagesa sipas tarifës përkatëse, procedohet si vijon:

1. Konsulli lajmëron aplikuesin:

Nëse është miratuar viza, qytetari të paraqitet personalisht për marrjen e vizës (Shënim: Qytetari duhet të marrë me vete pasaportën, të gjitha dokumentet origjinale të aplikimit, formularin e shkarkuar nga aplikimi të firmosur, si dhe faturën origjinale të pagesës)

Nëse është refuzuar viza, Konsulli i dërgon/dorëzon qytetarit “Formatin standard online të njoftimit dhe motivimit të refuzimit/anulimit”

SHËNIM1. Pas refuzimit të vizës i huaji ka të drejtë të riaplikojë vetëm pasi të ketë mbyllur procedurën e apelimit ose pasi të kenë kaluar tre muaj nga data e marrjes së vendimit për refuzim;
2. Marrja e vizës nuk është garanci që të huajit t’i lejohet hyrja në Republikën e Shqipërisë;
3. Të huajit që vjen nga vende të prekura nga epidemi ose sëmundje, në Pikën e Kalimit Kufitar, i kërkohet kartela origjinale e vaksinimit ndërkombëtar.
TARIFA E SHËRBIMIT

1. Me reciprocitet, në bazë të VKM nr. 569, date 03.10.2018;

2. Pa pagesë trajtohen:

a. Fëmijët deri 6 vjeç;

b. Mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit në respekt dhe në zbatim të parimit të reciprocitetit;

c. Raste humanitare.

3. I huaji mund të aplikojë jashtë listës së përcaktuar në VKM 513/13 me kusht që të jetë rezident mbi 12 muaj në vendin ku kërkon të aplikojë. Aplikuesi krahas dokumentacionit të kërkuar për aplikim duhet të paraqesë dhe kopjen e lejes së qëndrimit, me vlefshmëri të paktën 3 (tre) muaj më shumë se afati i vizës së kërkuar.

APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore

TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi secilën nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse. Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore më poshtë do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”, i cili ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

Go Top